A DI minőségbiztosítása

 

1.      Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

 

1.1.   Küldetésnyilatkozata

A ÁOTDI a Szent István Egyetem szervezetébe integrált felsőoktatási intézmények adta lehetőségek keretei között hozzájárul a több mint 200 éves állatorvos-tudomány nemzetközileg magasra értékelt színvonalának fenntartásához, és további emeléséhez.  Feladata, hogy a tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson tudományos életpályájuk elindításához.

Az ÁOTDI küldetése:

o     az Állatorvos-tudományi Kar történelmi hagyományait követve

o     a fenntartható mezőgazdasági termelésben,

o     a biztonságos élelmiszer-előállításban és

o     az állatorvosi és határterületi tudományok művelésében

o     hazai és nemzetközi szinten kiváló,

o     a tudásalapú társadalom és

o     a környezet védelme követelményeinek megfelelni képes

vezető oktatók és kutatók jövő generációjának képzése.

 

1.2.                        Minőségpolitikája

o        Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetése kinyilvánítja a doktorképzés színvonalának, minőségének folyamatos javítása iránti elkötelezettségét.

o        A Doktori Iskola, a Karral és az Egyetemmel szoros együttműködésben - tevékenysége során olyan feltételeket teremt, biztosít és fejleszt, amelyek

·     szavatolják a jogkövető magatartás és a szakszerűség érvényesülését,

·     figyelembe veszi a hazai és külhoni társ- és határterületi tudományokban működő doktori iskolák szakmai normáit, és

·     az érdekeltek (hallgatók, doktorjelöltek, oktatók, külső partner szervezetek, állami és tudományos szervezetek, és akkreditáló intézmény) megelégedését elnyerő figyelmes, pontos, időbeni munkavégzést tesz lehetővé.

 

2.                            A működés minőségére vonatkozó célok

o        Az ÁOTDI működése és feladatainak teljesítése során a vonatkozó jogszabályok  maradéktalan betartása (ideértve az egyetemi és kari szabályokat, különös tekintettel az Egyetemi Doktori Szabályzatot)

o        Az Iskola Működési Szabályzata (továbbiakban: DISz) szerinti működés / működtetés.

o        Az akkreditációs követelményrendszer és minőségértékelési szempontok megvalósításának nyomon követése a folyamatos javítás érdekében. 

o        A legfontosabb kliensünk: a hallgató, de minden más partnerünkre vonatkozóan is megelégedettségének kivívása és megtartása.

o        A nemzetközi és hazai tudományos életbe való részvétel elősígítése a doktoranduszok számára. Ennek részeként is külföldi hallgatok fogadása rész-, és teljes időszaki képzésre.

o        Felvételi rendszer működtetése, melynek elvei és gyakorlata elősegíti, hogy döntően azok kerüljenek felvételre, akikről vélelmezhető, hogy tudományos kutatók, egyetemi oktatók vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

 

3.                              A minőségre vonatkozó célok elérésének eszközrendszere.

 

A fenti célok elérésének biztosítására az ÁOTDI belső minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet. Ennek főbb elemei a következők:

o        A DI működésére, és annak minőségével szemben támasztott elvárásokra vonatkozó jogszabályi előírások és ezek érvényesülésének rendszeres figyelése, a jogszabályi környezet változásait követő belső szabályozás.

o        A DISz-nek megfelelő működés rendszeres figyelése, a szabályzat és mellékletei, illetve az űrlapok és tájékoztató dokumentumok szükség szerinti felülvizsgálata és frissítése.

o        Megfelelő felvételi eljárás alkalmazása a  minőség célnak megfelelő jelöltek felvételére[1].

o        Jól meghatározott, egyértelműen megfogalmazott elvárások a képzés és a doktori eljárás lefolytatása során, különös tekintettel a folyamatos, időarányosan megfelelő tanulmányi és kutatási munka biztosítására, a nem megfelelőség idejében való felismerésére, és a kutatási eredmények publikálására.

o        A témavezetők kötelme, hogy minden szemeszter végén értékeljék hallgatójuk előmenetelét. Nyilatkozniuk kell az esetleges nem megfelelésre[2].

o       A doktori eljárás megkezdésének feltétele a publikációs megfelelőség.[3]

o       A kommunikáció minőségét és a hatékonyságot szolgálja a DI honlapja, mely az általános tájékoztatáson túl a hallgatók /a témavezetők és a  DI titkársága közötti kapcsolatot is biztosítja. E kommunikáció egyik legfontosabb pillére a jól megszerkesztett űrlapok / formanyomtatványok használata. Ez egyben dokumentációs bizonylatként is szerepel nem csak a viták minimalizálást, de a hibák idejében való felismerését és korrekcióját is lehetővé téve.

o       A hallgatói megelégedettség szokásos kérdőíves vizsgálata. Eredményét a DIT értékeli. Megteszi a szükséges intézkedéseket korrekcióra és a nem megfelelőség ismétlődésének megelőzésére.

o       Az iskolavezető személyesen rendszeresen felkeresi a képzési helyeket. Áttekinti a képzési / kutatási feltételek meglétét segítve a rendszer céljának megfelelő működését.

o       A minőséget szolgálják a DI munkautasításai.

 

4.                              Dokumentáció

Az ÁOTDI minőségbiztosítási aktivitásának rendszerszerű alkalmazásához tartozik a dokumentumok kezelése és archiválása.

Minőségügyi dokumentumnak tekintjük a DI működtetéséhez használt, annak során keletkező elektronikus vagy papíralapú dokumentumokat. Különösen ide tartozik:

o     a jelen dokumentum, mely tartalmazza

·     a küldetés nyilatkozatot, és

·     a minőségpolitika megfogalmazását

o     az önértékelés,

o     a D-jelzésű tájékoztató dokumentumok,

o     az F-jelzésű űrlapok,

o     az anyakönyv,

o     a DISz,

o     az akkreditációs eljárások eredmény,

o     erőforrások kezelése,

o     az ügyviteli munkautasítások,

§         A felvétel folyamata

§         Az abszolutórium kiadása

§         A doktori eljárásra történő jelentkezés

§         A doktori szigorlat

§         A z értekezés nyilvános vitája eljárása

§         Habilitációra jelentkezés eljárása

§         A habilitációs eljárás lefolytatása

§         Archiválási utasítás[1] „Az objektív megítélést a felvételi vizsga rendje a következők szerint biztosítja:

1.       A referens és a bizottsági tagok kellő részletességgel áttekintik a beérkezett anyagokat a szóbeli meghallgatás időpontjáig.

·     A jelentkezési határidő lejártát követően a DIT minden tagja megkap minden pályázatot.

·     Az Iskolavezető minden egyes pályázathoz egy referenst rendel a DIT tagjai közül.

 

2.       A szóbeli meghallgatás napján az ÁODIT minden jelöltet meghallgat, aki az írásbeli számítástechnikai felmérés során legalább 6 pontot elért.

·     Közvetlenül egy adott jelölt meghallgatása előtt  az illetékes referens zárt ülésen ismerteti véleményét a munkatervről: szakmai megalapozottság, módszertan, megvalósíthatóság, minőség, a témavezető eddigi teljesítménye,stb.  A referálást vita követi, majd a bizottság tagjai  titkosan szavaznak az alábbiak szerint:

 

·     A jelölt meghallgatása (10 -15 perc) után a bizottság tagjai újabb titkos szavazáson nyilvánítanak véleményt, melynek során maximum 30 pontot adhatnak a következők szerint:

 

           

 

kritérium

 

al-kritérium

adható pont

minimum elérendő

%

1.

MS Word, MS Excell ismeretek

 

 

10

6

60

2.

munkaterv (két bíráló átlag-pontszáma)

1.1

szakmai megalapozottság

25

18

72

 

1.2

módszertan illeszkedése

4

2

50

 

1.3

megvalósíthatóság szakmai / tárgyi / pénzügyi feltételei

4

2

50

 

1.4

témavezető minősítése korábbi témavezetői munkája alapján

2

1

50

 

 

Összesen:

45

29

64

3.

meghallgatáskor

2.1

a jelölt jártassága a témában

30

22

73

 

 

2.2

habitus ill. szubjektív benyomás

5

3

60

 

 

 

Összesen:

35

25

71

 

 

 

Összesen:

80

54

68

4.

"jutalom" pontok:2

4.1

TDK munka

0 - 4

 

 

 

4.2

diploma >4,51 (a végzést követő 3 éven belül)

3

 

 

 

4.3

(Államilag elismert) angol felsőfok

3

 

 

 

4.4.

publikációs teljesítmény3

IF = 0,1-0,5

első szerző

3 (max. 6)

 

 

 

 

nem első szerző

2 (max. 4)

 

 

 

IF > 0,5

első szerző

4 (max. 8)

 

 

 

 

nem első szerző:        

3 (max. 6)

 

 

konferencia kiadványban megjelent

2 (max. 4) 

 

 

 

Maximálisan figyelembe vehető jutalom pontok száma:

20

 

 

1: hatályos 2012.02.01-től

2: jutalom pont adható azoknak, akik az 1-3 kritériumban legalább 68%-ot elértek (80-ból 54 pontot).

    Maximálisan 20 jutalom pont adható

3: akkor adható jutalom pont, ha a folyóirat lektorált, impakt faktoros és a közlemény papíralapú másolata, vagy  elektronikus verziója, illetve az elfogadásról szóló igazolás rendelkezésre áll.

 

* * *

[2] „A témavezető minden szemeszter végén – január és július 31-ig - az on-linr TVJ program szerint értékeli a doktorandusz teljesítményét. Ennek során tételesen nyilatkozik

a.                  a doktorképzés keretében folytatott tanulmányokról,

b.                   kutatási feladatok megtörténtéről, illetve azok elmaradásának okáról, a javasolt és/vagy megtörtént helyesbítő intézkedésről, valamint azok eredményéről;

c.                   a hallgató oktatási munkájáról.

d.                   összefoglalóan véleményezi a jelölt aktivitását, ideértve az adott félévben és a képzés alatt összesen gyűjtött kredit is;

 

„Ezen túlmenően a témavezető, társ-témavezető és a témabizottság tagjai legalább két alkalommal, a 3. és a 6. szemeszter végén, részletesen is áttekintik és értékelik a doktorandusz tanulmányi előmenetelét és kutatómunkáját. E beszámolók legalább a szervezeti egység / kutatóhely szintjén nyilvánosak. Céljuk annak ellenőrzése, hogy a doktorandusz teljesítette-e tanulmányi, ill. a munkatervben foglalt kutatatási kötelezettségeinek időarányos részét, továbbá ajánlásokkal szolgáljon a számára a munkája folytatásához.”

 

* * *

[3] „a fokozatszerzési eljárásra jelentkezőnek meg kell felelnie a tudományág-specifikus szakmai-tudományos követelményeknek is, ami az értekezés alapjául szolgáló publikációs kötelezettséget jelenti:

o      legalább kettő – ebből egy elsőszerzős referált, ³0,3 impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent, vagy közlésre elfogadott angol nyelvű tudományos közlemény;

o      a szaknyelv alkotó művelése és a szakmai közvélemény tájékoztatása céljából legalább egy lektorált magyar nyelvű tudományos közleménynek a megjelentetése hazai folyóirat(ok)ban, ami lehet a fenti angol nyelvű közlemények anyagának a rövid másodközlése, vagy az értekezés tárgyában írott irodalmi összefoglaló közlemény. A magyar nyelvű közlésre ajánlott folyóirat a Magyar Állatorvosok Lapja.

o      Az értekezés alapjául szolgáló angol és magyar nyelvű közlemények összesített impakt faktorának el kell érnie a tanársegédként történő továbbfoglalkoztatáshoz az FKR-ben előírt szintet (IF =1, illetve 1.5)