A SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

képzési programja és kreditszabályzata

 

Részletek:  http://phd.univet.hu/D-F-lista/D05-DI-TéVez-segéd.doc

 

A jelen kiadás változásai:

1.)    megszünteti a B kategóriában az elszámolható felső határt.

2.)    a C kategóriában megváltoztak a kreditek, amelyek a 2011.09.01-től induló évfolyamra hatályos.

3.)    az A1.3 tárgy felelősének módosítása

4.)    törlésre került ebből a dokumentumból az A1 és A2 tárgyak felsorolása, miután azok – időponti frissítésekkel – más helyen  elérhetők: http://phd.univet.hu/A1-A2-felvétel-2011-12.htm

5.)    formai / stiláris javítások

a.)    a D05 dokumentummal való nagyobb egyezés érdekében.

b.)    pontosítás: melyik tárgy, melyik félévben veendő fel.

 

* * *

A 36 hónapos doktori képzés során a doktorandusz a témavezető irányításával készített, az ÁODIT által jóváhagyott, személyre szóló munkaterv alapján végzi tanulmányait és kutató munkáját.

A tanulmány munka European Credit Transfer System szerinti mértékegysége a kredit.

1 kreditpont = 30 kontaktóra.

Egy szemeszter elfogadásához legalább: 20 kreditet kell teljesíteni.

Egy szemeszterbe maximum 40 kredit számolható el.

Az abszolutórium megszerzéséhez 180 kreditet kell gyűjteni.

Krediteket 3 típusú tanegységből kell begyűjteni.

A tanegység olyan tanulási, illetve új ismeretek megszerzését jelentő tevékenység, melyhez

o     meghatározott óraszám,

o     az ismeretek megszerzésének ellenőrzése és ezek alapján

o     tanulmányi pont = kredit rendelhető.

1.    „A” típusú = tanulmányi tanegység. Ez 3 alegységet foglal magába:

·     A1= kötelezően felveendő tárgyak: tudományos alapismereti tárgyak

·     A2= tárgyak: közismereti kiegészítő tárgyak,

·     A3= szabadon választható  tanulmányi aktivitások széles köre.

2.    „B” típusú = kutatási tanegység.

a munkatervben részletezett kutatási program megvalósítása során a témavezető által irányított  „kutatva tanulás”.

3.    „C” típusú – oktatási – tanegység.

felsőoktatási gyakorlat elsajátítását szolgáló oktatómunka.

A három tanegységekre előírt minimális kötelezettségek aránya a következő:

A kredit típusa és min - max adatok

 

%   

A:

tanulmányi

≥ 50

 

=

28

 

 

A1:

kötelező

= 30

 

 

 

A2:

részben kötelező

³ 5

 

 

 

A3:

egyéb

12 - 20

 

B:

kutatási

³ 114

 

 

 

64

C:

oktatási

4 - 16

 

 

 

6± 3

Összesen gyűjtendő:

180 kredit

 

 

 

    

A képzés tervezhetősége érdekében a tantárgyi struktúra állandó.

Az  „A1” és „A2” tárgyak szakmai indokú tartalmi frissítésen, karbantartáson kívül nem változnak.

Az „A31” szaktárgyak nagyobbik része ugyancsak állandó. Aktualizálásuk évente történik és a DI honlapján kerül bemutatásra.

 

 

 

 

I.                    Tanulmányi, „A” tanegységek

 

tanegységek

előadók

kredit

félév*

A1

1. 

 

 

Általános kutatásmódszertan 1.  Biostatisztika és kísérlettervezés

 

Tantárgy felelős:

Dr. Reiczigel Jenő

 

1.1.   Alkalmazásorientált biostatisztika Excelben

Dr. Börzsönyi László

1,5

1

1.2.   A biostatisztika alapjai és a kapcsolódó feladatok megoldása számítógép segítségével

Dr. Reiczigel Jenő

4

1.3.   Természettudományos kutatások tervezése

Dr. Kis János

4

1.4.   Kísérletek tervezésének és kiértékelésének statisztikai módszerei

Dr. Reiczigel Jenő
Dr. Harnos Andrea

4

2. 

Laborállat-tudomány

Tantárgyfelelős:

Dr. Fekete Sándor

2. Kísérlettervezés és állatvédelem

Dr. Fekete Sándor

8

1 (3)

3. 

 

Általános kutatásmódszertan 2.

 

Tantárgyfelelős:

 

3.1.      Könyvtári informatika

(távoktatással)    

Pádár Éva, Orbán Éva

 

3

1-2

3.2.   Tudományos publikációk készítése

Dr. Hornung Erzsébet

Dr. Sárospataki Miklós
Dr. Bartha Tibor 

Dr. Mézes Miklós

3

2 (4)

3.3.   Grafika és prezentáció

Fábián Ibolya

2,5

2 (4)

A2

 

 

1. Regressziós modellek, regresszió-számítás a kutatásban 

Dr. Reiczigel Jenő
Dr. Harnos Andrea

3

2 (4)

 

 

 

2. Epidemiológiai vizsgálatok tervezése és kiértékelése

Dr. Reiczigel Jenő
Dr. Harnos Andrea

 3

3 (5)

 

 

 

3. Bevezetés a pedagógiába: kommunikatív didaktikai alapvetés

Dr. Barkó Endre

 3

2 (4,6)

 

 

 

4. Pályázat- és innováció-menedzsment

Dr. Urbányi Béla

 3

2 (4,6)

 

 

 

5. Kutatási etika

Dr. Benkő Mária

2

2 (4)

*: elvégzése a megadott szemeszterben javasolt. 

    Az A1.1 és az A1. 2 csak kivételesen, iskolavezetői hozzájárulás után halasztható az 1. félévről.

    A könyvtári informatika felvétele az 1 évben kötelező.

 

Előadók:

 

 

 

 

 

 

SzIE AOTK

 

 

 

 

 

 

Abonyi-Tóth Zsolt

 

tanársegéd

 

Dr. Kis János

PhD

tudományos munkatárs

Dr. Bartha Tibor

DSc

egyetemi tanár

 

Dr. Reiczigel Jenő

PhD

tudományos főmunkatárs

Dr. Fekete Sándor

DSc

egyetemi tanár

 

Dr. Sárospataki Miklós

PhD

egyetemi docens

Dr. Harnos Andrea

PhD

egyetemi docens

 

Fábián Ibolya

 

tudományos munkatárs

Dr. Hornung Erzsébet

CSc

egyetemi docens

 

Orbán Éva

 

szakinformátor

 

 

 

 

Pádár Éva

 

szakinformátor

SzIE GTK

 

 

 

SzIE MKK

 

 

Dr. Urbányi Béla

PhD

egyetemi docens

 

Dr. Mézes Miklós

DSc

egyetemi tanár

SzIE ABK

 

 

 

MTA ÁTKI

 

 

Dr. Barkó Endre

PhD

főiskolai tanár

 

Dr. Benkő Mária

CSc

tud.tanácsadó

 

A3 kategória

A doktorképzés céljának elérését segítő részben tanfolyami képzések, részben egyéb tanulási technikák. Itt számolható el speciális ismeretek megszerzését, a szakmai látótér szélesítését, a prezentációs képesség javítását, a kutatói szemlélet formálását, konkrét kutatási és oktatási módszerek elsajátítását célzó aktivitások.

Az alábbi csoportokba sorolással a képzés 36 hónapja alatt legalább 12 kredit gyűjtendő, és legfeljebb 20 kredit számolható el.

 

A31 - A TKK / AODI által meghirdetett szaktanfolyamok.

A32 - Más hazai akkreditált képzés vizsgával zárt tantárgyai,

A33 - Más (bel- vagy külföldi) kutatóhelyen történő tanulmányi teljesítések.

A34 - A szakállatorvosi képzés PhD tárgyként is kijelölt, eredményes vizsgával zárt "blokkjai".

A35 - Hazai / nemzetközi konferenciákon való passzívrészvétel.

A36 - Hazai / nemzetközi konferenciákon való aktívrészvétel.

A37 - Laboratóriumi, klinikai vagy egyéb a téma kutatásához illeszkedő módszer elsajátítására szolgáló külső/üzemi / terep szakmai gyakorlatok.

A38 – Egyéb, a képzés célját szolgáló aktivitás, amit a témavezető kredittel javasol honorálni.

 

II.  Kutatási, „B” típusú tanegység

Ez a tanegység a PhD képzés „kutató-képzésének” legfontosabb komponense: célja a kutatói gyakorlatban való jártasság megszerzése.  

A témavezető e kategóriákban kap megfelelő mozgásteret hallgatója személyre szabott feladatainak kijelöléséhez, illetve azok teljesítésének elismerésére. Ez a kategória biztosítja a témavezető számára, hogy a doktoranduszáról alkotott véleményét, annak szorgalmát, terv szerinti előrehaladását, „hozzáállását” számokba foglalva fejezze ki.

Itt számolható el:

o      a kutatás feltételeinek megteremtéséhez a hallgatóra háruló feladatok elvégzése,

o      az új eredmények produkálásához, és

o      az eredmények publikálásához szükséges aktivitás.

 

Ebből a tanegységből legalább 114 kreditet kell szerezni.  Ez 6 szemeszter, 24 munkahét/szemeszter és 5 nap/héttel számolva: átlagosan napi 4,75 órát jelent.

A témavezető egy szemeszterre 114/6 = 19 ± 6 kreditet (570 ± 180 munkaórát) írhat jóvá.   Az ettől eltérő értékeket a témavezetőnek indokolnia kell. A 13-nál kisebb kredit érték – külön indoklás hiányában is – felhívást jelent az iskolavezető számára a doktorandusz képzési folyamatának felülvizsgálatára.

 

III. Oktatási („C” típusú) tanegység

A 36 hónapos képzés során legalább 4 kreditet kell teljesíteni és legfeljebb 16 kredit számítható be. Formái kizárólag a hallgató által művelt diszciplina területén:

o    C1 előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása: elszámolható maximum: 12 kredit / 36 hó Kreditszámítás: 1 oktatási óra = 0,1 kredit.

o    C2 Tudományos diákköri munkát végző hallgató munkájának irányítása: elszámolható 1 fő/36 hó.  Kreditszámítás: 5 kredit / dolgozat[1]

o    C3  Diploma-dolgozatát készítő hallgató munkájának az irányítása: elszámolható 1 fő/36 hó.

Kreditszámítás:  3 kredit / dolgozat[2]

o     C4 - Munkatárs módszertanra oktatása:

o    A témavezető által meghatározott óraszámban más kollégák, hallgatók, nem diplomás munkatársak oktatása egy megadott laboratóriumi, klinikai módszerre.

Kreditszámítás: a ráfordított óraszám alapján (1 kredit = 30 oktatási óra; megszerezhető maximum: 3 kredit.

 

 

 [1] A kreditet a TDK dolgozat házi konferencián történő bemutatásának a félévében – a SzIE ÁoTK-n az őszi szemeszterben – kell és lehet elszámolni.

[2]    A kreditet a szakdolgozat megvédésének a félévében kell és lehet elszámolni.